Phantom Thread (2017) - Vietnamese subtitles

Phantom Thread (2017) ()

Phantom Thread

(Vietnamese srt subtitles)
  • Release Phantom Thread
  • Language Vietnamese Phantom Thread Vietnamese subtitles
  • 23.976
  • .srt
  • Size 173.98 kB
  • Online 2018-03-30 15:11:53
  • Uploader Anonymous
  • Đổi sang srt từ sub của anlun13. Đã kiểm tra, chỉnh sửa một vài lỗi nhỏ và dịch bổ sung một số chổ còn thiếu để sub hoàn chỉnh hơn.
  • 0
  • Watch trailer

Phantom Thread - Comments

There are no comments yet

Other Vietnamese subtitles

(9) Phantom Thread Vietnamese subtitles
Title
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0
Phantom Thread Phantom Thread Vietnamese subtitles 0